marți, 21 octombrie 2014

PASII CARE TREBUIESC URMATI DUPA PUBLICAREA LEGII 134/2014


STIMATI COLEGI !

Plx - 402/2014 s-a transformat in Legea 134/2014, asa cum rezulta si de aici

 Pasii care trebuie urmati dupa publicarea Legii 134/2014 (M.Of. 753/16.10.2014) sunt urmatorii:

I.                       Solicitarea de la Casa judeteana de pensii Bihor a adeverintei cu stagiul de cotizare – cerere tip + o fotocopie dupa BI/CI

II.                    Formularea cererii pentru “actualizarea” pensiei, pentru valorificarea perioadei care rezulta din adeverinta despre care vorbim la pct. I. 

III.                 Aceasta cerere o gasiti aici:

      IV.               Concomitent cu cererea de la pct. II introduceti si cererea de repunere in plata a pensiei care era suspendata.

(Mergeti la Casa de Pensii Judeteana de care apartineti in raport cu ceea ce ati lucrat in viata civila si solicitati o adeverinta pentru recalcularea pensiei.
Se completeaza o cerere simpla si daca nu este aglomeratie va poate da pe loc documentul. Toate detaliile cu cotizatiile dumneavoastra sunt tinute electronic.
Acea adeverinta pe care o primiti o trimiteti la casa de pensii MApN insotita de o cerere in care scrieti ca solicitati recalcularea in raport cu anii lucrati. Asteptati cam doua luni si veti constata pe talon cat si in cont ca  recalcularea a fost efectuata.)


DIRECTORULUI CASEI DE PENSII SECTORIALE
A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

Subsemnatul________________________________________________, CNP____________________, domiciliat în localitatea__________________, str. ________________, nr.____, bl._____, sc.____, et. ____, ap.____, judeţul/sectorul_______________, număr mandat __________, telefon nr. _____________________, vă rog dispuneţi recalcularea pensiei militare prin adăugarea perioadelor lucrate după data trecerii în rezervă, potrivit prevederilor art. 134 alin. (1) şi (2) din Normele de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 precum şi art.107 alin. (4) şi art.159 alin. (1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Sub sancţiunile prevăzute de Codul penal al României pentru declaraţii neadevărate, declar pe proprie răspundere, că nu am mai solicitat şi nu voi mai solicita adăugarea acestei perioade altei case de pensii.
În susţinerea cererii anexez:
- adeverinţa nr.__________din data de ________privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu, emisă de Casa de Pensii a Municipiului/Secorului/Judetului (se depune doar de către cei care au lucrat după data de 01.04.2001), în original;
- carnetul de muncă seria______nr._____(se depune doar de către cei care au lucrat anterior datei de 01.04.2001), în original şi copie;
- mandat nr._______________, copie;
- B.I./C.I. Seria_____nr.______, copie.

            ______________                                                                  ___________
                 (ziua/luna/anul)                                                                        (semnătura)

 
(SAU)

CERERE 
de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare realizate după data înscrierii la pensie

Către   :   
Casa  de  Pensii  Sectorială  a Ministerului  Apărării  Naţionale

Subsemnatul, ....................., CNP ....................., domiciliat în localitatea ................................................., cod. ....................., posesor al actului de identitate seria .....  nr. ......................... eliberat de Mun. ..............,  la data de ...................., născut la data de ..................., în localitatea ....................., jud. ..............., fiul lui ............ şi al ................., cu dosar de pensie nr.............., telefon ......................., în baza art.99, alin. (2) şi (3) şi art. 107 , alin (4)  din Legea  nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  ,  art. 134  alin. (2) şi  (3) din Hotărârea Guvernului nr. 257 / 2011  pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice  şi  având în vedere că, potrivit art. 2, alin. (1) din Legea nr. 119 / 2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pensia mea de serviciu a devenit pensie pentru limită de varstă prin efectul legii şi şi-a păstrat acelaşi regim, de pensie pentru limită de varstă, potrivit art. 171 din Legea nr. 263 / 2010
Solicit
recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data înscrierii la pensie.
 
       În acest scop depun următoarele :
· Adeverinţă  nr. ......../ .................., eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa , 9 (nouă) pagini , în original şi copie,  ( Legea 263 / 2010 , art. 159 , alin.3 );
· Carte de identitate seria...... nr. ................. , eliberat de Mun. ..................................... 1 pagină ,  în copie ;
·Talon de pensie ( pe luna ......... ........, ultima primită, pensia fiind suspendată) , 1 pagină ,  în copie .
          Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, Casei de Pensii sectoriale orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
          În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
          Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

DATA  :                                                                                                       SEMNATURA :


P.S. – SI CA UN SFAT FINAL : FACETI FIECARE CUM CREDETI DE CUVIINTA ! – AVIND IN VEDERE CA VA CUNOASTETI SITUATIA IN CARE VA AFLATI !
 
CU DEOSEBIT RESPECT,
Lt. Col. Dipl. Ec. (r) Tudor Alexandru-Costel – Secretar  S.C.M.D. – FILIALA ORADEA
Tel: 0736601129, 0745590321
E-mail: sanduoradea@yahoo.com