miercuri, 21 octombrie 2015

PRECIZARI DE LA CASA SECTORIALA DE PENSII .OBSERVATORUL MILITAR

PRELUARE DE LA : http://scmdfiliala1ialomita.blogspot.com/
miercuri, 21 octombrie 2015

PRECIZARI DE LA CASA SECTORIALA DE PENSII .OBSERVATORUL MILITAR

Nr. 41 / 21 – 27 octombrie 2015
         Domnule colonel, care sunt principalelemodificări ce vor viza sistemul de
         pensii     odatăcu intrarea în vigoare, la 1ianuarie 2016, a Legii nr. 223?
        Se vor mări pensiile?
Anul 2016 va fi un an dereferinţă pentru pensiile militare.Luna ianuarie 2016 va fi marcatăde aprobarea unor acte normativecare vor influenţa pensiile militare,
astfel: Legea pensiilor militare destat, noul Cod fiscal, Legea salariză-rii personalului bugetar, precum şilegile bugetului de stat şi bugetuluiasigurărilor sociale de stat pe anul2016.
Toate aceste acte normative vor determina creşterea tuturor pensiilor şi a unor drepturi sociale  (indemnizaţii, burse, rente etc.) care vor fi încasate de beneficiari
începând cu 1 ianuarie 2016.
 La nivelul Casei de pensii sectorialea MApN (CPS) s-au luat deja toate măsurile pentru aplicarea acestor reglementări.Noua lege a pensiilor creează  un sistempropriu, neintegrat în sistemul public şi are la bază şase principii, dintre care cele mai rele- vante, în raport cu actualul system de pensionare, sunt: al autonomiei, al egalităţii şi al recunoştinţei. Siste-mul pensiilor militare nu va mai fi
un sistem contributiv, angajatorul nefiind obligat să plătească con-tribuţia aferentă lui.
Legea nr. 223 instituie reglementări prin care se revine la regulile care caracterizau
sistemul pensiilor militare anterior  datei de 31 decembrie 2010 şi anu-me că vor exista pensii de serviciu, de invaliditate şi de urmaş.
Pensiile de serviciu vor fi de trei feluri: pensiide serviciu pentru limită de vârstă
– în care limitele de vârstă sunt celeprevăzute de legislaţia actuală şicresc, gradual, până în anul 2030,de la 55 la 60 de ani –, pensii de serviciu anticipate şi pensii de serviciu anticipate parţiale.
Spre deosebire de legea pensiilor care este acum în vigoare,noul act normativ presupune unvolummai redus de muncă pentrucalcularea pensiilor.
  Baza de calcul este verificabilă eliminându-se,astfel, incertitudinile cu privire la
exactitatea datelor care au stat labaza stabilirii pensiilor în sistemulontributiv actual.
Ce categorii de personal vorbeneficia de prevederile noii legi?
Beneficiarii noii legi sunt:militarii – cadrele militare, soldaţii şigradaţii profesionişti şi personalulcare a îndeplinit activităţi pastoral-misionare, duhovniceşti şi religioa-
Colonel Constantin Luca, directorul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale:
Pensiile se vor actualiza ori de câte ori se vor majora solda de grad şi/sau solda
de funcţie a militarilor în activitate se, în calitate de preot ori ca preot militar în instituţiile 
din sistemul deapărare naţională, ordine publicăşi securitate naţională –, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut specialdin sistemul administraţiei penin-tenciarelor.
Legea cuprinde dispoziţii pentru trei categorii de pensionari.
Prima categorie cuprinde cadrele militare trecute în rezervă până la data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitary de pensii publice, ale căror pensii au fost recalculate şi revizuite în baza Legii nr. 119/2010, a OUG nr.1/2011, Legii nr.80/1995 şi a Legii nr. 241/2013.
A doua categorie cuprinde cadrele militare trecute în rezervă în perioada 1.01.2011-
31.12.2015, iar a treia, personalulmilitar care va trece în rezervă începând cu 1 ianuarie 2016.
Ce se va lua în calcul la stabili- rea pensiei?
Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stateste media tuturor veniturilor brute realizate în şase luni consecutive,din ultimii cinci ani de activitate, ac-tualizate la data deschiderii dreptu-rilor de pensie, la alegerea persoa-nei în cauză. La media obţinută, se adaugă un spor de până la 15%, în condiţiile stabilite prin ordin comunal conducătorilor instituţiilor din
domeniul apărării naţionale, ordiniipublice si securităţii naţionale.
Noul sistemde pensii estemai asemănător cu cele în vigoareîn alte ţări din cadrul NATO?
În Franţa, există lege special în care baza de calcul este 75-80%din ultima soldă. În Italia 
şi Turcia,de asemenea, sunt legi speciale în care baza de calcul este 75-85%din ultima 
soldă. Marea Britanie şi Olanda au legi speciale, iar calculul pensiilor se bazează pe o 
formulă stabilită faţă de solda din ultimul an de activitate. În SUA, există tot lege specială,
 iar baza de calcul o repre-zintă media soldelor celor mai mari,în ordine descrescătoare, primIte în 36 de luni, oricare ar fi acestea în decursul serviciului militar. Mai aproape 
de noi, în Ungaria, există,din anul 2012, un sistem unic de pensionare civil/militar, iar 
baza de calcul o reprezintă un procent de  60% dinmedia soldelor primite în activitate.
Cum se vor efectua indexarea,actualizarea şi recalcularea pensiilor?
Va fi o indexare anuală cu 100% din rata medie anuala a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. Aceşti indicatori vor fi co-municaţi, anual, pentru anul calen-daristic anterior de către InstitutulNaţional de Statistică.
Astfel, la data  de 1 ianuarie 2016, vor fi indexate toate pensiile, inclusiv cele stabilite/plătite în baza Legii nr.80/1995 şi Legii nr. 241/2013.
Pensiile se vor actualiza ori decâte ori se vor majora solda degrad şi/sau solda de funcţie a mi-litarilor în activitate, în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie. Procedurile de actualizare şi recalculare se stabi- lesc prin ordin al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securi-tăţii naţionale.
La elaborarea pro-cedurilor de recalculare şi actuali-zare a pensiilor participă specialişti din domeniul juridic, management resurse umane, finanţe şi pensii.
De asemenea, în faza de elabora-re, vor fi consultaţi şi reprezentanţii cadrelor militare în rezervă şi în retragere.  După aprobare, proce-durile de recalculare/actualizare vor fi puse în aplicare întocmai de către personalul CPS.
Ce se întâmplă cu diferenţa între pensia cuvenită pentrudecembrie 2010 şi cea stabilită în baza Legii nr. 119/2010 şi OUG nr. 1/2011?
În ceea ce priveşte diferen-ţa între pensia cuvenită pentru decembrie 2010 şi cea stabilită în baza Legii nr. 119/2010 şi OUG nr. 1/2011, aceasta se restituie, la cere-re, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a noii legi, iar modali-tatea de aplicare se va stabili prin  hotărâre a Guvernului. În acest sens, la nivelul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale s-au luat toate măsurile pentru stabilirea acestor diferenţe şi includerea lor în buget.
Pentru toţi pensionarii aflaţi în această situaţie se vor întocmi şitransmite buletine de calcul, astfel încât, fiecare va cunoaşte sumele pe care urmează să le încaseze.
Referitor la condiţiile demun-că, în baza cărui act normative vor fi stabilite acestea? În ce bază se stabilesc grupele demuncă?
Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii se realizează pe baza crite-riilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de HG nr. 1294/2001, cu modificările şi completările ulterioa-re. Acest act normativ este aplicabil,în egală măsură, tuturor militarilor,indiferent de data trecerii în rezervăsau în retragere. În acest sens,doresc menţionez că va avea loc o reîncadrare în grupe de muncă pentru toate cadrele militare care au trecut în rezervă anterior datei  de 5 ianuarie 2011.
Ce se întâmplă cumilitarii care la data trecerii în rezervă nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime în serviciumai mică
de 10 ani?
Militarii care la data trecerii în rezervă nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime în serviciumai mică de 10 ani, beneficiază de pensie militară de stat, prin deschiderea dreptului la pensie mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte condiţiile cumulative de pensionare. Ulterior,pensia se stabileşte doar pentruperioadele de vechime în serviciu la care se adaugă sporul pentru condi- ţiile de muncă.
Cumpot lua legătura cudumneavoastră cei interesaţi să aflemai multe amănunte despre noile prevederi?
De curând, a fost restructurat site-ul Casei de pensii sectoriale a
MApN –
secţiunea Structuri (saulink direct:cps.mapn.ro)
. Totodată, este pus la dispoziţia publicului TELVERDE 0800.808880.
De asemenea, pe site-ul instituţiei,avem postate informaţii despre programul de audienţe ale condu- cerii CPS, precum şi punctele de contact ale instituţiei, la care cei interesaţi pot obţine informaţiile dorite.
Care sunt proiectele de viitor ale structurii dumneavoastră?
Proiectele de viitor ale CPS
sunt legate de îndeplinirea tuturor atribuţiilor prevăzute de Legea pensiilor militare de stat. Putem menţiona că s-au luat toate mă- surile la nivelul instituţiei pentru
aplicarea în bune condiţii a legii. Înprimul rând, doresc să subliniez că s-a început procesul de elaborare a tuturor actelor normative subsec-vente şi conexe.
De asemenea, s-au iniţiat măsuri pentru reorganizareaCPS, dotarea acesteia cu tehnică,echipamente şi personal suplimen-tar. Pot spune că îi vor fi puse ladispoziţie toate resursele necesarepentru a-şi putea îndeplini obliga-ţiile legale privind pensiile militarede stat. De asemenea, ne dorim dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu toate asociaţiile/sindicatele ca-drelor militare, pentru că toţi avem
un obiectiv comun: soluţionareatuturor problemelor pensionarilormilitari.
Doresc să-i asigur pe pensi-onarii militari că personalul CPScunoaşte şi nu uită că se află în slujba acestora.