duminică, 18 martie 2012

Aspecte juridice privind revizuirea pensiilor militarilor în rezerva și retragere(r)


Aspecte juridice privind revizuirea pensiilor militarilor în rezerva și retragere(r) 
a)      emiterea deciziei de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic
Deciziile  de recalculare a pensiei au fost emise în temeiul dispozițiilor H.G. nr. 735 din 21 iulie 2010  pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus: „suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”.
 Faţă de aceste aspecte, rezultă că recalcularea pensiei în baza unui act a cărui aplicare era suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziei de revizuire contestate şi a cuantumului pensiei, astfel cum a fost el stabilit în procesul de revizuire.
 Decizia de revizuire emisă  este lovită de nulitate absolută din considerentul că ar trebui revizuită o decizie de recalculare emisă în mod legal. Ori,  decizia de recalculare nu are temei juridic legal, fiind emisă totodată, de o autoritate care nu avea competenţa legală de a emite decizii de recalculare, respectiv Direcţia Financiar-contabilă a Ministerului Apărării Naţionale.
b)     încalcă art. 15 alin. (2) din Constituția României -  Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile – principiul  neretroactivității  legii
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publica și siguranța naționala (mai departe, OUG nr.1/2011) ,,consfințește” modificarea unor raporturi juridice create sub imperiul unor legi mai vechi, respectiv Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat cu completările și modificările ulterioare și Legea nr. 179/2004 privind pensiile polițiștilor cu completările și modificările ulterioare.
c)      incalcalca principiul neretroactivității efectelor actelor administrative
Art. 7 din O.U.G. nr.1/2011 are următorul conținut: ,,(1) În cazul pensiilor prevăzute la art. 5 şi 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plata sau de recuperat, după caz, în funcție de cuantumurile rezultate după luarea în considerare a tuturor documentelor care atesta veniturile realizate pe întreaga durata a stagiului de cotizare sau după aplicarea grilei prevăzute în anexa nr. 1. (2) Sumele de plata se vor achita pană cel târziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se rețin din drepturile de pensie, în condițiile legii.”
Prevederea constituțională cu valoare de principiu conform căreia legea dispune numai pentru viitor se transpune în domeniul actelor administrative în principiul neretroactivității efectelor actelor administrative. Deciziile de pensie sau de revizuire a pensiilor au natura juridică a unor acte administrative cu caracter special. Prin urmare, aceste decizii sunt, în esența lor, tot acte administrative. Referitor la momentul de la care actele administrative încep să producă efecte juridice, în principiu acesta este cel al publicării pentru actele administrative normative și, respectiv, cel al comunicării pentru actele administrative individuale. Numai din acest moment persoanele cărora li se adresează iau cunoștință de conținutul actului administrativ și, drept urmare, li se poate pretinde o anumita conduita.
Art. 7 din O.U.G. nr.1/2011 încalcă în mod vădit principiul neretroactivității efectelor actelor administrative din moment ce dispune ca ,,sumele de recuperat se rețin din drepturile de pensie”. în concret, deciziile de revizuire a pensiilor (care, din interpretarea art.1 alin. 3 și 4, au fost emise  și comunica te doar în noiembrie-decembrie 2011), au  produs efecte începând din 01.01.2011.
Afectarea dreptului  este  cu atât mai gravă cu cât la o încălcare a principiului neretroactivității legii, constând în însăși revizuirea (diminuarea) cuantumului pensiei, se adaugă și încălcarea principiului neretroactivității efectelor actelor administrative.
d)     încălcă art. 44 din Constituția României – Dreptul de proprietate privată, precum și Protocolul 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale 
In conformitate cu Constituția României, art. 44, “(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.  (2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. (…) (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. (4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.”
Decizia criticata contravine și articolului privitor la protecția proprietății din Protocolul 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, la care Romania este parte. Astfel, Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor”.
Referitor la textul menţionat, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că noţiunea de „bun” acoperă şi dreptul unei persoane asupra unei creanţe, inclusiv a uneia de natură salarială; dreptul de a fi beneficiarul unei prestaţii sociale pentru persoanele fără niciun venit; dreptul la o pensie de bătrâneţe; dreptul la o pensie pentru văduvi ( Hotărârea pronunţată în cauza Rafinăriile greceşti Stran şi Stratis Andreatis; Hotărârea Gaygusuz; Hotărârea Buchen, Hotărârea Willis). Aceeaşi Curte a statuat că noţiunea de „bun” are un înţeles foarte cuprinzător, el înglobând orice interes al unei persoane de drept privat, care are o valoare economică.
De asemenea, în motivaţia Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie cuprinsă în Decizia nr. 38/07.01.2011 se menţionează că dreptul la pensie este un drept patrimonial care nu poate fi luat de cineva.
e)      încalcă Directiva nr.86/378/CEE, modificată prin Directiva nr. 96/97/CEE, privind aplicarea principiului egalităţii în schemele ocupaţionale de securitate socială, care acoperă sectorial şi legile speciale de pensii ale magistraţilor, militarilor, poliţiştilor ş.a.
Conform acestora, cu caracter obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, criteriile decisive pentru încadrarea într-un sistem de securitate socială ca sistem ocupaţional sunt: să se refere la o categorie particulară de lucrători, să fie direct legată de perioada de serviciu, pensia să fie calculată prin raportare la ultimul salariu al lucrătorului. Or, prin calitatea de cadru militar pe care au avut-o militarii în momentul ieșirii la pensie,  îndeplineau criteriile pentru a fi încadrați intr-o astfel de categorie socio-profesionala.
f)       încalcă jurisprudența Curții Constituționale a României care, în mod constant, a arătat că dacă prin recalculare rezulta un cuantum mai mic al pensiei, se va plăti cuantumul cel mai favorabil pensionarului
„In cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior".(Decizia Curţii Constituţionale nr. 120/2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.204/2007, Decizia nr. 278/2006 etc.). 
        Prin deciziile de pensionare  emise în baza Legii nr. 164/2001 cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit un anumit cuantum al pensiei, prin aplicarea succesiva a prevederilor legale în vigoare.
                         Casa Sectoriala de Pensii a M.Ap.N. a micşorat cuantumul pensiilor. Acest nou cuantum este incorect stabilit constituind o eroare în activitatea de recalculare a pensiei, având în vedere art. 7 alin.(1) al Legii nr. 119/2010 cu modificările şi completările ulterioare conform căruia:,,Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare”.
                     În conformitate cu dispoziţiile art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000, ,,(6)  Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 51. (7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos."
                         Aşadar, prin diminuarea cuantumului pensiilor au fost încălcate dispoziţiile art. 180 alin. (7) din Legea 19/2000, care precizează foarte clar că în situaţia în care pensia stabilită în urma recalculării este mai mică decât cea anterioară se păstrează în plată cuantumul avantajos.
                        Acest mod de calcul, prin care se diminuează cuantumul pensiei în plata,  încalcă (după cum am precizat anterior) și jurisprudența Curții Constituționale a României care, de nenumărate ori, s-a pronunțat în sensul menținerii cuantumului cel mai avantajos pentru pensionari.
g)      încalcă jurisprudența CEDO
În sprijinul celor susținute anterior, invoc și câteva spețe selectate din jurisprudența CEDO:
a)      cauza Buchen versus Cehia (2006), în care Curtea Europeană a decis că ,,limitarea nejustificată a unui drept recunoscut magistratului, cum ar fi o pensie specială, drept nesocotit ulterior, fără a exista o justificare obiectivă şi rezonabilă pentru o asemenea îngrădire, constituie o privare de proprietate în sensul articolului 1, din Protocolul 1 al CEDO, dar şi o discriminare în sensul articolului 1 din Protocolul 12";
b)      cauza Gaygusuz versus Austria (1996), în care Curtea a decis că ,,pensia constituie un drept patrimonial în sensul articolului 1 din Protocolul 1 al Convenţie pentru drepturilor omului şi se constată o discriminare în sensul articolului 14, dacă lipseşte o justificare obiectivă rezonabilă pentru diminuarea patrimoniului reclamantului";
c)      cauza Stubbings ş.a. versus Marea Britanie, în care Curtea a decis că ,,există discriminare în sensul articolului 14 al Convenţiei atunci când persoane aflate în situaţii identice sau comparabile se bucură de un tratament preferenţial unele faţă de altele";
d)     cauza Akdeejeva versus Letonia (2007), în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat statul leton la despăgubiri, stabilind că a fost încălcat articolul 6 din Convenţia drepturilor omului şi articolul 1 din Protocolul 1, în cazul în care se procedează la recalcularea în minus a pensiei, dat fiind că este vorba despre un drept câştigat;
e)      cauza Muller versus Austria, precum şi în numeroase alte speţe similare, s-a decis constant în sensul că ,,o reducere substanţială a nivelului pensiei ar putea fi considerată ca afectând substanţa dreptului de proprietate şi chiar a însuşi dreptului de a rămâne beneficiar al sistemului de asigurare la bătrâneţe".
h)     încalcă principiul drepturilor câştigate
Decizia de revizuire a pensiei, este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate. Drepturile   legal câştigate sunt drepturile consacrate prin acte legale emise de statul român, prin casa de pensii.
După data de 01.01.2011 drepturile pensionarilor  au fost în mod abuziv diminuate, cu încălcarea legalităţii, prin emiterea de deciziei de revizuire, fiind drepturi legal câştigate.
Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate cu regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” .
Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior. 
Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.
Mai mult, acest principiu a fost inclus în dispoziţiile art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000, modificată: ,, (6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 51. (7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos”.

BIROUL OPERATIV AL S.C.M.D. - ORADEA
                                SECRETAR TUDOR ALEXANDRU