miercuri, 4 aprilie 2012

162 de ani de la întemeierea Jandarmeriei Române


162 de ani de la întemeierea
Jandarmeriei Române

La 3 aprilie 1850, domni­torul Moldovei, Grigore Ale­xan­dru Ghica aprobă, la pro­punerea Divanului Obştesc, „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în corp de jandarmi”. Este actul de în­fiinţare a instituţiei „oamenilor de arme”, iar data de 3 aprilie este statuată ca fiind Ziua Jandarmeriei Române.
Un moment important în evoluţia acestei categorii de forţe armate l-a constituit data de 1 septembrie 1893, când a fost aprobată Legea de or­ga­nizare şi funcţionare a Jan­dar­meriei rurale, în baza că­reia, la nivelul fiecărei comu­ne funcţiona un post de jan­darmi cu rol de forţă poli­ţie­nească. Instituţia a funcţio­nat sub denumirea de Jan­dar­merie până în anul 1949 când „tru­pe­le de jandarmi” au fost trans­formate în trupe de se­curitate, denumire pe care şi-au păstrat-o până în 1990.
În prezent, Jandarmeria Ro­­mână „este instituţia spe­cializată a statului, cu statut militar, componentă a Minis­terului Administraţiei şi Inter­nelor, care exercită, în condi­ţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la: apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fun­damentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încăl­cări ale legilor în vigoare, pre­cum şi protec­ţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de tero­rism”.
Pe plan internaţional, Jandarmeria Ro­mână este parte compo­nentă a Forţei de Jandar­merie Europeană, este pre­zentă şi desfăşoară acţiuni în Forţa Multinaţională de Men­ţinere a Păcii sub egida Uniu­nii Europene, în provincia Ko­sovo, precum şi în coman­damentele opera­ţio­nale ale Asociaţiei Interna­ţionale a Forţelor de Poliţie şi Jandar­merie europene şi mediteraneene cu statut militar.

Cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române,
Biroul Operativ al S.C.M.D. – Filiala Oradea,
urează tuturor celor care fac parte din această armă,activi dar si rezervisti,
 multă sănătate, fericire, viaţă lungă şi victorii în lupta sindicală.
BIROUL OPERATIV S.C.M.D. – FILIALA ORADEA
SECRETAR S.C.M.D. – FILIALA ORADEA, TUDOR ALEXANDRU