marți, 24 aprilie 2012

Cerere catre Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale


PENTRU CEI INTERESATI !
TUDOR ALEXANDRU

Către   : 
 Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale
Subsemnatul  Col. ( r ) ...................................................... , CNP nr. ..................................., domiciliat în localitatea .................................., str. ....................... nr. ........, bl. ........, ap. .....,  sect. ..., posesor al actului de identitate seria .... nr. ..........., eliberat de SPCEP S.. la data de ................., nascut la data de ............... in localitatea ................, jud. ................, fiul lui ............... si al................ ,cu dosar de pensie nr. ................., telefon ......................., în baza  art. 107 , alin (4)  din Legea  nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ,  art. 134  alin. (2) si  (3) din HotărâreaGuvernului nr. 257 / 2011  pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice  si  având in vedere că, potrivit art. 2, alin. (1) din Legea nr. 119 / 2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pensia mea de serviciu a devenit pensie pentru limită de varstă prin efectul legii si şi-a păstrat acelaşi regim, de pensie pentru limită de varstă, potrivit art. 171 din Legea nr. 263 / 2010,
Solicit   
recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data înscrierii la pensie.
      
În acest scop depun următoarele :
  •    Adeverinţă eliberată de Casa de Pensii a Mun. București  in baza declaratiilor privind evidenţa nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată catre bugetul asigurarilor sociale de stat, 1 pagină , în original;   ( Legea 263 / 2010 , art. 159 , alin.3 )
  •    Carte de identitate seria ....... nr. ................, eliberat de SPECEP S... , 1 pagină,  în copie;
  •     Ultimul talon de pensie ( pe luna ............... 2012), 1 pagină,  în copie;
            Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
            În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
            Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.
Documentul  contine :   -       1 pagină ( cererea )
-            ..... pagini ( 3 anexe )
......................                                                     ……………………
      (data)                                                                   (semnătura)