miercuri, 4 aprilie 2012

MODELE DE PLÂNGERE ADRESATE M.Ap.N. PRIVIND NESOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILORBIROUL OPERATIV AL S.C.M.D. - FILIALA ORADEA, 
        SECRETAR FILIALA S.C.M.D. - FILIALA ORADEA , TUDOR ALEXANDRU

CINE DORESTE SA ACTIONEZE SI IN ACEST FEL !

VARIANTA 1 :

Domnului  ministru
al
Ministerului Apărării Naţionale


                    Subsemnatul ,colonel (rez.) .......... , domiciliat în municipiul Oradea . cartier …………….., str. ………………… , nr. …….. , bl…………….., sc…….. , ap. ………., jud. Bihor, posesor al actului de identitate seria ………. nr. ……………. , eliberat de SPCLEP Oradea la data de ………….. , CNP 1…………………………. , cu dosar pensie nr. ……………………, având în vedere prevederile :
    - Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ-articolele 1, 2 alineat (1) litera h) ,7 alineat (1) şi 12 ;
 - Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.34/04.05.2011-
Anexa nr.2, art.2 alineat (1) , vă înaintez :


PLÂNGERE  PREALABILĂ
pentru nesoluţionarea în termenul legal a contestaţiei Deciziei nr. ……………… din …………………….. privind revizuirea pensiei în baza O.U.G.nr.1/2011

pentru următoarele
MOTIVE :

1.    Pe data de ……………………. am înaintat Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale , pentru comisia de contestaţii pensii , documentaţia de contestare a Deciziei nr……………./………………, primită de mine pe data de …………………..
Primirea contestaţiei mele de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale este confirmată cu data de ……………………...
2.    Până la data prezentei nu am primit hotărârea de soluţionare a contestaţiei, termenul prevăzut de Ordinul M.34/2011-Anexa 2, art.16 fiind depăşit .
                Vă rog, pentru a reintra în legalitate, să ordonaţi examinarea şi soluţionarea contestaţiei mele .
                Anexez în xerocopie :
-      Decizia nr…………. din ……………….. contestată (1 filă ) ;
-      Confirmarea de primire de către destinatar a documentaţiei contestaţiei ( 1 filă ).

               02 aprilie 2012                                        Cu respect,VARIANTA 2 :Domnului  ministru
al
Ministerului Apărării Naţionale


                    Subsemnatul ,colonel (rez.) CIORA M. EMIL , domiciliat în municipiul Oradea . cartier …………….., str. ………………… , nr. …….. , bl…………….., sc…….. , ap. ………., jud. Bihor, posesor al actului de identitate seria ………. nr. ……………. , eliberat de SPCLEP Oradea la data de ………….. , CNP 1…………………………. , cu dosar pensie nr. ……………………, având în vedere prevederile :
    - Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ-articolele 1, 2 alineat (1) litera h) ,7 alineat (1) şi 12 ;
 - Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.34/04.05.2011-
Anexa nr.2, art.2 alineat (1) , vă înaintez :

PLÂNGERE  PREALABILĂ
pentru nesoluţionarea în termenul legal a contestaţiei Deciziei nr. ……………… din …………………….. privind revizuirea pensiei în baza O.U.G.nr.1/2011

pentru următoarele
MOTIVE :

1.   Pe data de ……………………. am înaintat Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale , pentru comisia de contestaţii pensii , documentaţia de contestare a Deciziei nr……………./………………, primită de mine pe data de …………………..
Primirea contestaţiei mele de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale este confirmată cu data de ……………………...
2.   Până la data prezentei nu am primit hotărârea de soluţionare a contestaţiei, termenul prevăzut de Ordinul M.34/2011-Anexa 2, art.16 fiind depăşit .
3.   Având în vedere seriozitatea și rigoarea ce caracterizează instituția militară, lucru de care nu mă îndoiesc, vă rog să îmi comunicați numele si funcțiile persoanelor care nu au respectat prevederile legale, pentru a le acționa în nume personal în judecată pentru prejudiciile create. Sunt convins în același timp, că veți lua  împotriva acestor persoane masurile regulamentare și disciplinare ce se impun.
                Vă rog, pentru a reintra în legalitate, să ordonaţi examinarea şi soluţionarea contestaţiei mele .
                Anexez în xerocopie :
-      Decizia nr…………. din ……………….. contestată (1 filă ) ;
-      Confirmarea de primire de către destinatar a documentaţiei contestaţiei ( 1 filă ).


               02 aprilie 2012                                        Cu respect,